261 341 811
Všeobecné obchodní podmínky

REZERVAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD A DOMYNO ZÁKAZNICKÁ KARTA

Tento rezervační a provozní řád upravuje vzájemné vztahy mezi provozovatelem Domyno Wellness, Domyno Sportovní Akademie a Domyno Burger Baru, kterým je společnost DOMYNO1 s.r.o. se sídlem Praha, Novodvorská 1062/12, PSČ 142 00, IČ: 26738996 (dále také jen „provozovatel“) a jeho klienty.

Klientem/zákazníkem Domyno se pro účely tohoto provozního řádu rozumí osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu o členství, nebo které byl umožněn vstup na základě uhrazeného vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky provozovatele, nebo ten, kdo navštíví Domyno Burger Bar (dále také jen „klient“).

Službami poskytovanými provozovatelem se rozumí poskytování prostorů, zařízení a strojů ke cvičení, organizování různých druhů cvičení, lekcí a jiných sportovních aktivit, včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity, smluvních trenérů, dále také zprostředkování masáží, masérek a služeb s tím spojených dle aktuální nabídky na webových stránkách www.domyno.cz, www.domynoonline.cz a také maloobchodní a restaurační prodej.

Každý klient je povinen se seznámit s tímto Rezervačním a provozním řádem, který je vyvěšen na viditelném místě na recepcích Domyno Wellness, Domyno Sportovní Akademie a rovněž je zveřejněn na oficiálních webových stránkách. Dále je povinen se jím řídit, jakožto i pokyny instruktorů či jiných oprávněných osob poskytujících služby klientům jménem provozovatele.

Během provozu je vždy přítomen personál, který má náležité odborné vzdělání, které jej opravňuje k poskytování služeb a který je v případě potřeby připraven poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu a má přístup k lékárničce, ve které jsou nezbytné přípravky k ošetření a desinfekci drobných poranění kůže, kapilárních poranění, atd.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, cvičení se účastní na vlastní nebezpečí! Každý klient si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu a tomu přizpůsobit intenzitu a délku cvičení. Před první návštěvou doporučujeme klientům konzultovat vhodnost cvičení a jejich zdravotní stav se svým lékařem. Osoba, vědoma si vlastních zdravotních obtíží (zejména onemocnění oběhové soustavy srdce, cév, krevní tlak, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, alergie, onemocnění kůže atd.) musí před návštěvou konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. O těchto omezeních je klient povinen při každé návštěvě informovat personál a následně respektovat jeho pokyny. V případě, že klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit zdravotní stav jeho, či dalších klientů, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit personálu a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Provozovatel není odpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu či pokynů personálu provozovatele. Provozovatel není dále zodpovědný za jakékoli škody na zdraví či majetku, které si klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své kondice. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto neprodleně oznámit provozovateli.

Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) jsou určeny výhradně šatní skříňky, v případě Domyno Wellness také botníky. Klient je zodpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skříňky. Nebude-li skříňka uzamčena, neodpovídá provozovatel za škodu na věcech v ní odložených. Klient je povinen při odchodu ze šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Klient je povinen řádně opatrovat klíč od šatní skříňky, odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, jeho poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty či poškození je klient povinen uhradit částku 100,- Kč jako náklady za výměnu zámku. Peníze a další cennosti nesmí být ponechány v šatních skříňkách.

Potřebuje-li klient ke svému cvičení sportovní náčiní, nářadí či nějaké pomůcky, musí používat výhradně těch, které se nacházejí v prostorách Domyno. Po jejich použití je povinen tyto cvičební pomůcky vrátit na jejich místo tak, aby je další klient nalezl tam, kde je jejich místo. Při zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je povinností každého klienta uvedenou skutečnost bez odkladu oznámit personálu.

Prostory provozovatele jsou monitorovány průmyslovou kamerou se záznamovým zařízením. Tato skutečnost je v souladu s povinností provozovatele o ohlášení na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zákon o ochraně osobních údajů ukládá Úřadu povinnost vést registr zpracování osobních údajů [§ 29 odst. 1 písm. b) zákona], a rovněž povinnost učinit registr veřejně přístupným (§ 35 odst. 2 zákona), s výjimkou informací uvedených v § 16 odst. 2 písm. e) a i) zákona. DOMYNO1 s.r.o. je vedeno ve veřejném registru pod číslem 00037162.

Ve všech vnitřních i vnějších prostorách Domyno platí přísný zákaz kouření. Výjimku tvoří venkovní terasa Domyno Burger Baru, kde je kouření povoleno v rámci návštěvy restaurace. Do všech prostor je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, které by vedlo ke znečištění vnitřních prostor. V případě venkovních sportovišť, je klient povinen upravit (očistit) svůj oděv tak, aby nezpůsobil znečištění vnitřních prostor. Pro Domyno Sportovní Akademii, kde jsou venkovní cvičiště a tenisové a beachvolejbalové kurty, jsou před vstupem do Domyno Burger Baru umístěna košťátka na ometení písku z bot, oděvu i těla. V případě porušení tohoto nařízení je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby prostory neprodleně opustily. Pokud tak neučiní, mohou být bez náhrady vyvedeny.

Ceny jednotlivých služeb jsou stanoveny ceníky, které vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby lze ze strany provozovatele kdykoliv upravovat. Ceníky jsou dostupné na webových stránkách provozovatele na www.domyno.cz, www.domynoonline.cz a na recepcích Domyno Akademie a Domyno Wellness.

Držitelé karty Multisport mohou zdarma navštívit pouze jednu hodinu/lekci v jednom dni. Chtějí-li navštívit hodinu další, musí použít k jejímu zaplacení Domyno Zákaznickou Kartu. Karta Multisport neopravňuje svého držitele ke vstupu na všechny sportovní aktivity Domyno. Zpravidla je možné ji uplatnit na základní hodiny Spinningu, H.E.A.T.u, Pohybových aktivit, či Kondičního programu. Více informací o možnostech uplatnění karty Multisport žádejte na recepcích Domyno Akademie a Domyno Wellness.

Studenti senioři a držitelé průkazu ZTP mají po předložení příslušného dokladu (ISIC karta/ZTP či Občanský průkaz) slevu 20% ze základní ceny služeb jednotlivých hodin/lekcí. Sleva nemůže být uplatněna na již zvýhodněné vstupné v podobě časově omezeného členství. Na slevu rovněž nemá vliv výše bonusové kategorie Domyno Zákaznické Karty, slevy tak nelze kombinovat ani sčítat.

Rezervace na lekce/hodiny mohou klienti realizovat prostřednictvím webového portálu www.domynoonline.cz. V případě, že se klient z jakéhokoliv důvodu nemůže dostavit na svou, již rezervovanou hodinu, může rezervaci zrušit těmito způsoby:

Sám, přihlášením do online rezervací a stornováním své hodiny

Na telefonních číslech Domyno Sportovní Akademie: 261 342 444, 728 034 457

Na telefonních číslech Domyno Wellness: 261 341 811, 606 667 066

V případě, že bude rezervace zrušena méně než šest hodin před začátkem lekce, nebo v případě že klient nenavštíví svou rezervovanou hodinu/lekci, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny rezervace.

Rezervaci nelze učinit ani zrušit e-mailem ani po sms!

Provozovatel je oprávněn tato pravidla kdykoli změnit.

DOMYNO ZÁKAZNICKÁ KARTA

Pro využívání služeb provozovatele jsou klientům vydávány na obou recepcích Domyno Zákaznické Karty. Personál ji vydá okamžitě, po vyplnění dotazníku klientem. Dotazník slouží pro pozdější doplnění informací o klientovi do rezervačního systému. Karta je vydána ZDARMA. Bez Domyno Zákaznické Karty nelze navštívit žádnou z našich lekcí/hodin/sportů. Pro správnou funkci karty je nutné zabránit jejímu kontaktu s magnetickým zářením (telefony, rádia, reproduktory atp.). V případě ztráty Domyno Zákaznické Karty je klientovi naúčtován poplatek 100 Kč za vydání nové. Provozovatel vede evidenci klientů, obsahující jejich osobní údaje. Provozovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů).

Domyno Zákaznická Karta umožňuje klientovi rezervace na hodiny a lekce v rezervačním systému provozovatele a také je možné jejím prostřednictvím realizovat platby za restaurační a doplňkový prodej (mimo masáží). Přihlašovacími údaji do rezervačního systému jsou číslo zákaznické karty jako login a telefonní číslo jako heslo. Heslo je možné si kdykoli ve svém profilu změnit. Ve svém osobním profilu má klient přehled o stavu svého depozitu (finančních prostředků) a o realizovaných a rezervovaných lekcích. Depozit je možné si na kartu uložit buď na recepci Domyno Wellness, nebo Domyno Sportovní Akademie. Převedený depozit se zobrazí ihned v osobním profilu klienta. Každý kdo chce využívat možnosti rezervace, musí mít na své kartě minimální výši depositu v hodnotě 149,- (platí i pro držitele karty Multisport).

Každý klient, který si vloží na svou kartu deposit na jedné z recepcí, je systémem zařazen do příslušné bonusové kategorie. Ta se mění automaticky, dle výše posledního vkladu depositu takto:

Při dobití 1,- až 999,- bez bonusu
Při dobití 1.000,- až 2.999,- sleva 10%
Při dobití nad 3.000,- sleva 15%

Výše uvedené slevy jsou pokladním systémem nastavovány automaticky a je možné je uplatnit výhradně na sportovní aktivity. Nelze tedy čerpat slevu při placení účtu např. v Domyno Burger Baru či při nákupu nápoje na recepci.

28. února 2017 skončila platnost deseti a dvaceti vstupových karet. Zůstatkový deposit byl klientům zachován a z karty se automaticky stane Domyno Zákaznická Karta. Deposit tak bude možno využívat nejen ve Fitness, ale i v ostatních hodinách/lekcích Domyno Wellness, Domyno Sportovní Akademie a při placení v Domyno Burger Baru.

Od 1. března 2017 je platnost depositu omezena na jeden rok od jeho posledního dobití. Po této době je neaktivní deposit zrušen. Nevyčerpaný deposit není možné proplatit. Provozovatel není povinen poskytnout opětovné nabití nevyčerpaných peněz. Zakoupením depositu a jeho dobitím klient vyjadřuje s touto skutečností dobrovolný souhlas.

Provozovatel je oprávněn tato pravidla kdykoli změnit.