Zdenka Hoffmanová
Portrait Zdenka Hoffmanová
Email
Phone
  • Instructor's activity list
  • Info about instructor
Od roku 2001 jsem vedla kurzy jógy. Pozdìji jsem objevila úžasné úèinky Pilates a SM-Systému. Tìší mì výsledky klientù, kteøí cvièí pravidelnì, rádi a správnì. Vnímají vyrovnávání rùzných zdravotních potíží a to velmi šetrnou formou na úrovni fyzioterapie. Oceòují zdravotní, ale i estetický efekt pro tìlo. Po každé hodinì cítíte, jak se vaše tìlo zpevòuje a zlepšuje se jeho držení. Na cvièení vytváøím radostné naladìní pro psychickou pohodu. Vzdìlání, certifikace akreditované MŠMT: Cvièení SM-Systém MUDr. Richarda Smíška Instruktor metody Pilates Cvièitel zdravotní tìlesné výchovy Masér pro sportovní a rekondièní masáže Poradce zdravého životního stylu – Lektor Cvièitel Jógy Rehabilitaèní Pilates je obohacen pestrostí cvikù s pomùckami (destièky, kruhy, míèky, gumy...) a vším co je pro kvalitní cvièení nezbytné. Je urèen pro zaèáteèníky i pokroèilé. Míru zátìže si každý volí sám, podle zvolené varianty cviku. SM-Systém podle MUDr. Richarda Smíška se cvièí s elastickými lany ve stoje i na židli. Je urèen pro zaèáteèníky i pokroèilé bez omezení vìkem. Odstraníte nebo pøedejdete bolesti zad, kloubù a šíje. Ve skupinì se cvièí pod odborným dohledem.